Общи условия и правила на играта „Играй и Спечели Chevrolet Camaro”

Общи условия и правила на играта „Играй и Спечели Chevrolet Camaro”

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ИГРАТА

1.1. Играта „Играй и Спечели Chevrolet Camaro”, наричана по-нататък „Играта“, се организира по възлагане от „МОСТ АУТО ИМПОРТ” ООД, ЕИК: 206578080, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. Стоян Заимов, бл. 84, вх. А, ап. 15, наричано по-долу за краткост “Възложител”.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира от ”БРИЧКА" ЕООД, ЕИК: 201470777, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ''Христо Смирненски'', бл. 64, вх. Г, ет. 2, ап. 72, наричано по-нататък „Организатор”.

3. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

3.1. С отбелязването на два профила на свои приятели в коментар под публикацията за Играта в онлайн социалната мрежа Facebook, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези общи условия и правила за участие в Играта.

3.2. Правила на Играта се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет адреси: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com.

3.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адреси: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда в периода от 09.05.2022 г. 0:00 часа до 31.05.2022 г. 23:59 часа.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Играта се организира на български език и се провежда на страницата на “BRI4KA.COM” в онлайн социалната мрежа Facebook, а именно - https://www.facebook.com/Bri4ka.

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6.1. Право на участие в Играта има всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и има регистрация и профил в социалната мрежа Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници, без да дължи каквито и да е компенсации.

6.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

6.3. В Играта нямат право да участват служителите на „МОСТ АУТО ИМПОРТ” ООД и ”БРИЧКА" ЕООД, и други рекламни агенции, обвързани с Играта, както и членове на семействата на управителите и/или едноличните собственици на капитала и/или съдружниците на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За участие в Играта "Играй и Спечели Chevrolet Camaro" е необходимо участниците да отбележат два профила на свои приятели в коментар под публикацията за Играта в онлайн социалната мрежа Facebook. Публикацията представлява видео, заснето и публикувано от ОРГАНИЗАТОРА, свързано с обявяването на Играта, което се намира на следния линк: https://fb.watch/cUFNcHGoby/

7.2. Зачитат се всички коментари, съгласно условията, направени през периода 09.05.2022 г. (0:00 ч.) – 31.05.2022 г. (23:59 ч.) включително, като постове след 00:01 ч. на 01.06.2022 г., не се зачитат при теглене на участниците в Играта.

8. НАГРАДИ

8.1. Наградите в Играта са три:

⮚ Спечелилият първо място ще получи за награда употребяван лек автомобил Шевролет Камаро LT 3.6 (Chevrolet Camaro LT 3.6), брандиран с логото на MOST AUTO, Bri4ka.com и vsi4kibri4ki.com, със следните характеристики: марка: Chevrolet, модел: Camaro, година на производство: 2012, скорости: автоматични, цвят: бял, гориво: бензин. Наградата – лек автомобил не включва разноските по регистрация на автомобила в Отдел „Пътна полиция”, нито продуктова такса, нито каквито и да било други разходи по автомобила. Посочените разноски са за сметка на печелившия участник.

⮚ Спечелилите второ и трето място ще получат за награда ваучери за гуми на стойност до 1000,00 (хиляда) лева, които ще бъдат предоставени от „МОСТ АУТО ИМПОРТ” ООД, заедно с ключодържател Bri4ka.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградите.

9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

9.1. Печелившите ще бъдат изтеглени, в присъствието на нотариус и комисия съставена от служители на Организатора и Възложителя, чрез излъчване във Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/Bri4ka, което ще се проведе на 04.06.2022 г. Видеозапис от тегленето ще бъде публикуван на интернет страниците: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com до 7 (седем) дни след самото теглене.

9.2. Изборът на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, измежду всички участници в Играта, изпълнили условията на Играта, в срока на провеждането ѝ, ръчно или с помощта на софтуер.

9.3. Всеки участник може да спечели само една награда.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Служител на Възложителя ще се свърже с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (чрез Facebook Messenger и/или налични публични телефон и адрес в профила на участника в социалната мрежа Facebook ).

10.2. При невъзможност на Възложителя да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на наградата и не се дължат компенсации.

10.3. Организаторът и Възложителят на Играта не носят отговорност, ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

10.4. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта или друг документ, удостоверяващ, че лицето изпълнява условията за право на участие.

10.5. Спечелилият наградата - лек автомобил Шевролет Камаро следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно Закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е получил наградата.

10.6. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.

10.7. Не се допуска размяна на награди за тяхната парична равностойност или с други алтернативи!

10.8. Участникът в Играта, спечелил наградата-автомобил, се съгласява и декларира:

• че няма да променя външния вид на автомобила и ще ползва автомобила брандиран в продължение на 1 (една) календарна година след придобиването му;

• че няма да се разпорежда (продава, заменя, залага, дарява) с автомобила в продължение на 1 (една) календарна година след придобиването му;

• че няма да използва автомобила за рекламни цели, извън брандирането, без съгласието на Организатора и Възложителя.

• да бъде заснет при връчване на наградата.

При неспазване на първите три пункта посочени в т.10.8 от настоящите правила, участникът, спечелил брандирания автомобил дължи неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1.Настоящите общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Играта на интернет адреси: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

11.2. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда.

11.3. Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за целите и нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

11.4 С приемането на настоящите общи условия и правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта.

12.2. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите общи условия и действащото законодателство.

12.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

12.4. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството.

13. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

13.1. Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват неоснователно репутацията на Възложителя, Организатора и свързаните с тях марки, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

13.2. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата: https://www.facebook.com/Bri4ka, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.

13.3 Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение, на който и да е закон.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

14.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.3.3 и т.11.1. от настоящите общи условия, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Играта, нарушаване на настоящите правила и/или форсмажорни обстоятелства.

14.2. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчени награди, както и няма да бъде предоставена каквато и да е друга компенсация.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/Bri4ka, невъзможност за регистриране за участие в Играта, както и за всякакви други технически проблеми в тази връзка. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

15.2. Организаторът и Възложителят не са отговорни за ситуации, в които не е възможно участие за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

15.3. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

15.4. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградите, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградите.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Организаторът и Възложителят нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомяват за факта, че не са спечелили или по други подобни поводи.

16.2.Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират и управляват от Facebook.

16.3.Играта не е обвързана с Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Facebook, a Организаторът/Възложителят.

16.4. Недействителността на отделни текстове от настоящите общи условия и правила на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

16.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

Имате въпроси?

16.420 ms. | 2.00 MB